Victoria Veritas

Lege nr. 353 din 15 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 26 iulie 2004Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. -Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 2, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:”(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societãtilor specializate de detectivi particulari, înfiintate conform alin. (1), trebuie sã îndeplineascã cumulativ conditiile prevãzute de art. 5 lit. d) si e).”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:”(2) Datele si informatiile prevãzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în conditiile legii, numai instantelor judecãtoresti si Ministerului Public, dacã acestea sunt utile pentru aflarea adevãrului în cauzele penale.”

3. La articolul 5, literele a), d) si g) vor avea urmãtorul cuprins:”

a) are cetãtenia românã sau cetãtenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
………………………………………………………………………………..

d) sã nu fi fost condamnat pentru infractiuni sãvârsite cu intentie; ………………………………………………………………………………..

g) a promovat examenul de atestarea calitãtii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare în aceastã profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.”

4. La articolul 7, dupã alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu urmãtorul cuprins:”(5) Cetãtenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfãsura activitãtile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezintã, în vederea solutionãrii cazului ce face necesarã prezenta acestora în România. Cetãtenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitãtii de detectiv particular cu actul care atestã în mod valabil aceastã calitate în statul de origine sau de provenientã.(6) Detectivii prevãzuti la alin. (5) au obligatia ca înaintea desfãsurãrii oricãror activitãti specifice si la încetarea acestora sã înstiinteze organul de politie competent teritorial.”

5. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:”

Art. 9. -(1) Dupã promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeazã, în scopul dovedirii acestei calitãti, legitimatia de detectiv particular.(2) Legitimatia de detectiv particular este nominalã si nu este transmisibilã. Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. La articolul 15, litera c) va avea urmãtorul cuprins:”c) sã comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecatã, pentru solutionarea unor cauze penale;”

7. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:”(2) Societãtile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari îsi întocmesc regulament de organizare si functionare, care se aprobã prin dispozitie scrisã a conducãtorului executiv al societãtii sau a sefului cabinetului individual, dupã caz.”

8. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:”Art. 18. -Constituie contraventii urmãtoarele fapte:a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).”

9. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:”Art. 23. -(1) Încãlcarea obligatiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupã caz, a licentei de functionare a societãtii specializate ori a cabinetuluiindividual de detectivi particulari, pe o perioadã cuprinsã între o lunã si 3 luni.(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenta de functionare a societãtii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleazã dacã, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este sãvârsitã din nou una dintre faptele care atrag mãsura suspendãrii.”

10. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:”Art. 24. -(1) Mãsurile prevãzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de cãtre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupã caz, de cãtre Directia generalã de politie a municipiului Bucuresti.(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societãtii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în conditiile prezentei legi, de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române.”

11. Dupã articolul 27 se introduce articolul 271, cu urmãtorul cuprins:”Art. 271. -(1) Prevederile prezentei legi se completeazã cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitãtii de detectiv particular, altele decât cele prevãzute la alin. (1), eliberate cetãtenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, de cãtre autoritãtile statului de origine sau de provenientã, sunt recunoscute în conditiile legii.”

Art. II. -Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã, dându-se textelor o nouã numerotare.Aceastã lege a fost adoptatãde Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicatã.

Picture of intranet

intranet

Leave a Replay

Despre Victoria Veritas

Agenția de detectivi particulari, cu specializare pe fraudă economică companii, vă propune oferta pentru colaborare.

Articole recente

Urmărește-ne pe Facebook

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit